Enaatesek

Richard Wagamese gaa-zhibiiyget mizna’ganing mii maanda enaatesek. Gii-bkinaagemgat maanda mzin’igan. Na’ii zhiwi debaaddek, gaa-zhiwebak Canada gaa-zhichgaadegin Residential Schools miinwaa ezhi-mshkowendmawaat Nishnaabek. Ni’aak zhiwi meznaatesejik Sladen Peltier, Ajuawak Kapashesit miinwaa Edna Manitowabi, ni’aa gewe Forrest Goodluck (THE REVENANT), Michael Murphy (AWAY FROM HER), Michael Lawrenchuck (TOKYO COWBOY), Johnny Issaluk (TWO LOVERS AND A BEAR), miinwaa Michiel Husiman (THE AGE OF ADALINE).

Besha waa-ni-shkwaasek 1950s Ontario, nshwaaso-bboon’gizit Saul Indian Horse, mii sin wi bezhik Catholic Residential School maanpii Canada gaa-tek. Gaawii zhanda bgidnigaaz-sii Saul wii-Nishnaabemat maage wi Nishnaabewaadziwin wii-gchinendang, waabmaan gewe ezhi-gdag’aanit zhiwi binoojiinyin giwi sa epenmandaagaazninjin wii-naagdawenmigot. Msawaa dash go maanda ezhwebak, mkaan waa-zhaabwiigot Saul gnigenh go gegoo ednendaag-sinok wi niibna Canada edminwaat – hockey. Aapji go bshigendaan waabndang ezhi-damnang wi, mii dash giimooch kinoomaadzat waa-zhi-damnat wi; aapji dash ni-n’gajtoot. Waabndaan waa-ni-zhisek megwaa damnang wi; gaawii bekaanzijik edminjik naasaap zhi-nsidwaabnda-ziinaawaa waa-ni-zhisek megwaa damnang.

Maanda nji ezhi-n’gajtoot, mii ezhi-gshkitoot wii-maajaat zhiwi kinoomaadiigamgoong enji-gdag’indwaa binoojiinyik. Maapiich, negjitoojik damnawaat gewii ni-dgoshin. Pane dash go geyaabi mkwendaan wi gaa-bi-zhiwebzit, mii’sh maanda nniizaanzit wii-nshanaadzit naa da-mno-maajiishkaapa naa. Gaawii maamdaa wii-nendang wi. Maanda dash gaa-bi-yaanjin Nishnaaben mkwenmaat, wiijkiwenyin gewe nsastamnit, mii wendnang wii-maajii-noojmat.