Ezhbiiygaadek Mzin’igan

OG book cover

Na’ii enaajmigzit maaba zhanda debaajmin, Saul Indian Horse, besha waa-ni-shkwaasek 1950s Ontario, niizhwaaso-bboon’gizit mii sin wi bezhik Catholic Residential School maanpii Canada gaa-tek. Aanmaadjigaadenoon nanda kinoomaadiigamgoon. Gaawii zhanda bgidnigaaz-sii Saul wii-Nishnaabemat maage gegoo Nishnaabewaadziwin wii-naagdoot, waabmaan gewe ezhi-gdag’aanit zhiwi binoojiinyin giwi sa epenmandaagaazninjin wii-naagdawenmigot. Msawaa dash go maanda ezhwebak, mkaan waa-zhaabwii’got Saul gnigenh go gegoo ednendaag-sinok wi niibna Canada edminwaat – hockey. Aapji go bshigendaan waabndang ezhi-damnang wi, mii dash giimooch kinoomaadzat waa-zhi-damnat wi; aapji dash ni-n’gajtoon. Dbishkoo go naa shkweyaang ezhwebdinik daa-waabndaan nendaagzi; gaawii wiya bekaanzit edminat wi nikeyiing zhi-gshkitoo-siin.

New Cover ArtMaanda nji ezhi-n’gajtoot, mii ezhi-gshkitoot wii-maajaat zhiwi kinoomaadiigamgoong enji-gdag’indwaa binoojiinyik. Giiwednong Ontario Nishnaabek maamaanendiwaat wiijiiwe, maapiich dash go negjitoonyik damnawaat gewii ni-dgoshin -- geyaabi dash go pane mkwendaan gaa-zhiwebzit. Gaawii maamdaa wii-nendang maanda. Maanda dash gaa-bi-yaanjin Nishnaaben mkwenmaat, wiijkiwenyin gewe nsastamnit, mii wendnang wii-maajii-noojmat.

Kina Canadians wii-gindmawaat maanda Saul Indian Horse dbaajmin ndawendaagot – gaa-bi-yaajik maanpii ndaashti bjiinak miinwaa maanpii kiing gaa-nzikaajik. Na’ii maanpii debaaddek, naach’in wiya, zegzing, na’ii dash gego bekish aanshiit-zing, mshkowendming gewe. Aapji go weweni zhinoomaagemgat gaa-zhiwebak maanpii Canada, mii dash zhinoomaagemgak bekish kina wiya ezhi-getnaamendang.