Residential Schools

Gaa-bi-zhiwebak

1880s gii-maajtaawak Canada gaa-gimaawjik miinwaa mekdekonyek kinoomaadiigamgoon gaa-bminzha’ngik maamwi-nakiiyaat saawaat Nishnaabe-binoojiinyin Indian Residential Schools. Gii-bi-maajiijgaazwak giwi binoojiinhyik wenjbaayaat. Aanmaadjigaadenoon gaa-zhi-gdag’indwaa zhiwi binoojiinyik. Na’ii nanda gaa-naabdak, gonda eniijaansijik wii-bwaa-kinoomawaawaat geyaabi niijaansiwaan wi gewii Nishnaabek pane zhaazhi gaa-bi-zhi-kinoomawaawaat binoojiinyin. Washme ngodwaak nso-bboon nanda gii-nsaaksinoon. Washme 150,00 binoojiinyik gii-zhi-maajiijgaazwak zhiwi; niibna washme 100 nso-dbaabaan piichi-waasa endaayaat gii-teni kinoomaadiigamik gaa-zhaayaat aabdek.    

Residential School image 1

Gii-naano-bboon’gizwak aanin waasa gaa-maajiijgaazjik. Gii-bshazhegaazwak Nishnaabemwaat maage naagdoowaat gewiinwaa ezhi-bmaadziwaat. Gii-wiingwezwak gonda gaa-dbasenmaajik Nishnaaben “wii-nchigaadenik ezhi-Nishnaabewit wa binoojiinh.” Na’ii maanda gaa-zhi-zhichgeng, gii-kinoomawaawak wii-Zhaagnaashiiwaadziwaat miinwaa Gchi-gaaming ezhi-nam’aang wii-zhi-nam’aawaat. Gii-gdag’igaazwak gii-giibaajiikaagaazwak gewe mnik go gaa-dnizwaat aabdek zhiwi kinoomaadiigamgoong. Gbeyiing maanda gii-mzhikaagnaawaa gaa-doodwindwaa; gbeyiing gii-gkidoonaawaa zhiwi gaa-zhiwebziwaat, gii-giibaandendizwak gewe miinwaa gii-wiisgendmook. Gii-ni-aan’kesemgat maanda kina gaa-zhi-nshanaadendmawaat.

Maanda nji kina maamwi gaa-zhiwebak, gegaa gii-nchigaade Nishnaabewaadziwin, gii-ni-aan’kese dash maanda gaa-zhi-mzhikaagwaat maanda Nishnaabek. Mii dash gaawii mnwaangoond-siiwak Nishnaabek miinwaa gonda Canadians baamaa naagach maanpii gaa-bi-dnakiinjin niwin mishoomsiwaan maage gichi-mishoomsiwaan. Mooshkin wii-nsastaming gaa-zhi-mzhikaagwaat maanda Nishnaabek, aabdek gwii-mkwendaanaa gaawii go eta ngoding gchi-zhaazhi binoojiinyik gii-mkand-siim. Ngodwaak nso-bboon maanda gii-aabji-zhiwebat.  1996 gii-bkaakwigaade aapji-shkwaach gaa-nsaaksing Residential School maanpii Canada.

 

Aapta binoojiinyik zhiwi gaa-biindgan’gaazjik gii-nbowak.” Duncan Campbell Scott, Deputy Superintendent, Department  of Indian Affairs, 1920.

“Giishpin geshktoo-siinenh wii-mkwendman gaa-zhi-mzhikaagwaat Residential Schools Nishnaabek, na’ii mkwendan oodenwens, Nishnaabek kwiinwaat. Mkwendan dash wiya binoojiinh zhiwi yaa-sik geyaabi. Gaawii wiya binoojiinyik na’ii 7 boonish 16 enso-bboon’gizjik ngoji zhiwi bbaa-damna-sgwaa, wiyan yaa-snig Gchinshinaabek ewaawnenmaawaajin. Mkwendan ezhiyaawaagwenh wiyak pane zegziwaat wii-maajiijgaaznit wiikaa miinwaa wii-waabmaa-sgwaa niijaansiwaan pii piitzinit wii-maajii-kinoomaagzinit.”  Gilles Duceppe (Laurier – Sainte-Marie, BQ) June 11, 2008