Ge-nakaazwaapa Gaa-zhaabwiijik

Aabdek wii-nsastaman gnamaa da-wiisgendmigyamba aanin maanpii website ezhbiiygaadek. Aakmendan enendman maanda gindman. Aangwaaj’idzan. Geyaabi go da-te wi website maanpii ni-waabang, gego dash weyiip kweji-giizhgindnge giishpin gegoo memdage zhi-wiisgendmigoyin. Gaawii gegoo aabdek ge-nji-weyiibtaamba.

Giishpin giin bezhik gaa-zhaabwiit yaawyine ndawendman dash wiya wii-dbaajmatwat ezhi-wiisgendmigoyin maanda, gbe-giizhik gbe-dbik gewe miinwaa enso-giizhgak niizhwaasgon enso-ngo-nam’egiizhik temgat ge-zhi-giigdamba:

Crisis Support

Residential School Survivor Support Line:  1-866-925-4419

Emotional, cultural and professional support services are also available to Survivors and their families through the Indian Residential Schools Resolution Health Support Program. Services can be accessed on an individual, family or group basis.

Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador

1-866-414-8111


Quebec

1-877-583-2965


Ontario

1-888-301-6426


Manitoba

1-866-818-3505


Saskatchewan

1-866-250-1529


Alberta

1-888-495-6588


British Columbia

1-877-477-0775


Yukon, Northwest Territories and Nunavut

1-800-464-8106